Premie i tytuły

Premie oraz tytuły są wyznacznikiem jakości konia, zarówno pod względem hodowlanym jak i użytkowym (w zależności od tytułu). Od 2008 roku ocenie jak również premiowaniu podlegają wszystkie konie, zarówno wpisane do Księgi Głównej jak i Ksiąg Pomocniczych. Premie i część tytułów nadawane są podczas przeglądów hodowlanych.

Premie

Premie nadawane są podczas przeglądów dla koni wszystkich grup. Mówią one o jakości danego konia pod względem eksterieru i jakości ruchu. Reguły nadawania premii są ściśle ustalone. Koń może otrzymać I, II, III premię lub pozostać bez premii (brak premii w przypadku źrebiąt dotyczy osobników z białymi odmianami w niedozwolonych miejscach, bardzo słabej kondycji, z wyraźnymi wadami itd.)
I premia- flo pomarańczowe
II premia- flo czerwone
III premia- flo białe

Reguły premiowania źrebiąt.

Są one podobne do reguł obowiązujących konie dorosłe, jedyną różnicę stanowi cecha "rozwój" wprowadzona zamiast cechy "kończyny".
Punktowane są m.in. typ rasowy, budowa, rozwój, stęp, kłus. Aby otrzymać:


I premię źrebię musi uzyskać minimum 36 punktów (ze średnią 7 za ruch);
II premię źrebię musi uzyskać 33-35.5 punktów oraz żadnych ocen równych lub mniejszych niż 5
III premię źrebię musi uzyskać 29-32.5 punktów (źrebię, które otrzymało jedną ocenę 4 lub dwie i więcej 5 pozostaje bez premii).

Reguły premiowania koni dorosłych.

Premie przyznawane są na podstawie ocen zawartych w formularzu oceny punktowej (Linear Scoren). Brane są pod uwagę cechy z dolnego diagramu (5 cech punktowanych od 3 do 9) ze szczególnym zwróceniem uwagi na typ rasowy, stęp i kłus.


I premia- średnia 7.5 punktów i więcej (wszystkie oceny cząstkowe powyżej 5)
II premia- średnia 7-7.5 punktów (wszystkie oceny cząstkowe powyżej 5)
III premia- średnia 6.5-7 punktów
Bez premii- średnia 6-6.5 punktów
Poniżej 6 punktów- brak wpisu (także jeśli pojawi się nota 4 lub niższa).

Tytuły

 

Ster

Klacze, wałachy i ogiery od 3 roku życia. Minimalny wzrost 155 cm w kłębie, brak wad dyskwalifikujących, brak ocen niższych niż 7.
Konie takie muszą mieć bardzo dobry eksterier. Ruchy muszę być przynajmniej poprawne, o długim wykroku, płynne. Stęp poprawny, zamaszysty, "z łopatki", kończyny tylne o mocnym odbiciu od podłoża i głęboko podstawiane pod kłodę. Kłus zamaszysty, dostojny, z mocną pracą zadu i widocznym momentem zawieszenia, charakterystyczne jest też ugięcie przednich kończyn w stawie nadgarstkowym. Niedopuszczalny jest chód płytki, tzw. koguci.

Crown

Przeznaczony dla najlepszych z klaczy ster z pierwszą premią, które udowodnią wysoki poziom użytkowy. Minimalny wzrost 155 cm, brak wad dyskwalifikujących, oceny minimum 7.5; ukończenie testu IBOP lub ABFP na poziomie minimum 77% (oceny 7 lub wyżej; stęp i kłus oceniony powyżej 7)- ukończenie takiego testu lub posiadanie tytułu Sport powoduje, iż tytuł Crown zostaje przyznany dożywotnio.
Tytuł ten został stworzony aby wyodrębnić najlepsze spośród klaczy ster oraz zwrócić szczególną uwagę na klacze o dużych predyspozycjach wierzchowych lub zaprzęgowych.

Model

Klacze posiadające ten tytuł należą do "śmietanki" koni figurujących w Księdze Głównej.
Wygląd zewnętrzny tych klaczy uznaje się za wzór idealnego konia fryzyjskiego, ruchy natomiast muszą być doskonałe.
Minimalny wzrost 158 cm w kłębie, wiek minimum 7 lat.
Warunkiem koniecznym do nadania tego tytułu jest także urodzenie przynajmniej jednego źrebięcia oraz zdanie testu sprawnościowego (IBOP, ABFP) na minimum 77% ze średnią z oceny ruchu równą 7, oraz co najwyżej jednej nocie 6.

Sport

Przyznawany dla klaczy, ogierów i wałachów za szczególne osiągnięcia sportowe. Do takich zaliczane są m.in. zawody ujeżdżeniowe na poziomie C1 (zdobycie min.5 punktów), zawody zaprzęgowe (minimum 10 punktów w ujeżdżeniu lub pełnej klasyfikacji w III kategorii), powożenie pokazowe (kategoria I i II w klasie honorowej, kat. III w klasie open- sześciokrotne zajęcie miejsca z zapewnioną wygraną, w okresie od 15.04 do 1.10). Wyniki te muszą być zarejestrowane w KNHS (Królewskiej Holenderskiej Federacji Hippicznej), porównywalne wyniki uzyskane poza granicami Holandii też mogą zostać uznane.

Preferent (klacze)

Klacze (stb lub vb) mogą zostać uznane za preferowane pod względem potomstwa jeśli posiadają przynajmniej 4 potomków "wysokiej klasy". Za takie konie uznawane są:

 • Klacze Ster i Model
 • Wałachy Ster
 • Ogiery wpisane do Księgi Głównej
 • Ogiery vb ster
 • Ogiery, które ukończyły 2 rundę Centralnej Selekcji

Perferent (ogiery)

Ogiery wpisane do Księgi Głównej mogą zostać uznane za preferowane pod względem potomstwa. Tytuł ten świadczy o prowadzeniu konsekwentnej polityki hodowlanej oraz o niezawodności ogiera. Przyznawany jest ogierom kryjącym, jak również po śmierci ogiera może dodawać prestiżu danej hodowli. Decydującą rolę pełni liczba córek będących matkami ogierów stb, liczba córek posiadających tytuł preferent oraz liczba synów posiadających licencję na krycie. O przyznaniu tego tytułu decyduje szereg kryteriów, które musi spełnić sam ogier oraz jego potomstwo:

 • Eksterier- procentowy udział potomstwa zapisanego w Księdze Głównej, posiadającego tytuły ster, model, preferent w stosunku do średniej
 • Osiągnięcia- pod uwagę brane są wyniki testów tj.: I.B.O.P, A.B.F.P., testy przeprowadzane podczas Centralnej Selekcji, Zawody krajowe i regionalne, zawody organizowane przez organizacje sportowe NHS lub porównywalne.
 • Wskaźnik płodności- procent źrebiąt urodzonych w wyniku krycia musi być większy niż 50% w ciągu całego sezonu rozpłodowego.
 • Obciążenia dziedziczne- wszelkie informacje na ten temat są uwzględniane przy ocenie.
 • Wytrzymałość- ocena wytrzymałości potomstwa podczas corocznych przeglądów, ocena wytrzymałości ogiera.
 • Maść- brane są pod uwagę dane dotyczące dziedziczenia maści zgromadzone w formularzu Oceny Punktowej.
 • Znaki szczególne/odmiany- przekazywanie na potomstwo odmian dopuszczalnych i niedopuszczalnych.
 • Wysokość w kłębie- dziedziczenie tego parametru uwzględnione są w corocznej ocenie wartości hodowlanej.
 • Charakter- zachowanie wobec ludzi oraz innych koni, istotnymi cechami są usposobienie, temperament, chęć do współpracy, niezawodność. Informacje te zbierane są podczas testów.


O przyznanie tytułu można wnioskować gdy najstarsze potomstwo osiągnie wiek 10 lat, aby można było ocenić wystarczającą ilość osiągnięć sportowych, wytrzymałość, aby przynajmniej jeden z synów mógł być wyselekcjonowany ze względu na potomstwo.

Prestatie Muter (Matka Czempionów)

Przyznawanie tego tytułu podkreśla wysoką wartość hodowlaną klaczy- matki, ma za zadanie mobilizować właścicieli koni do wystawiania swoich koni na zawodach.
Może być on nadany klaczom zapisanym w Księdze Głównej lub Księgach Dodatkowych jeżeli przynajmniej troje jej zarejestrowanych potomków posiada tytuł Sport.

Źródło: The Rules and Regulations of Royal Association „Het Friesh Paarden- Stamboek", The Rules and Regulations of FHANA

© Copyright by Izabela Grzonka